Política de Privacitat

A ABLAINT treballem per a garantir la privacitat en el tractament de les dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb nosaltres:

1.– Responsable del tractament

2.– Finalitats del tractament de dades

3.– Plaç de conservació de dades

4.– Legitimació per al tractament de dades

5.– Comunicació de les dades

6.– Transferències internacionals de dades

7.– Drets

8.– Obtenció de Dades.

9.– Política de Cookies

1. RESPONSABLE

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

– Raó social: ALBA SALA BELLFORT
– Nom Comercial: ABLAINT
– CIF: 46961626L
– Adreça postal: Rusiñol, 14, 17130 L’ESCALA (Girona)
– Telèfon: 609700933
– Correu electrònic: abla@ablaint.com

2. FINALITATS

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que a ABLAINT tractem dades de contacte professional amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagi facilitades:

1. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat a través del correu electrònic o del nostre formulari de contacte, tan a nivell particular com professional per informar-te dels nostres productes i serveis, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta, i fer un seguiment posterior .

2. Gestionar les dades proporcionades pel client en el moment de contractar els nostres serveis, a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu, així com per informar sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del seu interès.

3. Crear-li un compte d’usuari en el moment de publicar la seva primera valoració d’un allotjament de lloguer de temporada. D’aquesta manera, si en el moment de publicar la seva primera valoració no és un usuari registrat, automàticament li crearem un compte i li enviarem un e-mail de confirmació.

4. Millorar els serveis que utilitzi mitjançant l’estudi del seu comportament com a usuari per adaptar-lo a les seves necessitats i gustos. Pot gestionar les galetes seguint les instruccions indicades a la nostra política de cookies.

5. Cessió de dades a organismes i autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

3. PLAÇ DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, fins al moment en què sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades radica en:

– L’execució contractual de la prestació del servei corresponent en relació amb la finalitat indicada en l’apartat 1 anterior, és a dir, la gestió dels nostres serveis.

– El consentiment de l’usuari en relació amb les finalitats indicades a l’apartat 3 anterior.

– L’interès legítim del responsable del tractament per a les finalitats indicades a l’apartat 4 anterior. L’interès legítim consisteix a poder donar resposta a les consultes relatives al servei.

– El compliment d’obligacions legals aplicables ABLAINT per a la finalitat indicada en l’apartat 5.

5. DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

– Les seves dades personals podran ser accedides per aquells proveïdors que presten serveis a ABLAINT, tals com serveis de gestoria, entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments, o serveis d’allotjament de contingut. S’han subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a ABLAINT.

– Les seves dades personals també podran ser cedides a les autoritats competents en els casos que hi hagi una obligació legal.

6. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Es transfereixen dades a tercers països?

No es realitzen transferències internacionals de dades.

7. DRETS

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades i com pot exercir-los?

Té dret a obtenir confirmació sobre si a ABLAINT estem tractant dades personals que el concerneixen, o no.

Així mateix, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En tal cas, ABLAINT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les seves dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vol fer ús de qualsevol dels seus drets pot dirigir-se a nosaltres mitjançant els correus electrònics indicats a l’apartat 1 o mitjançant els enllaços habilitats que trobarà en els correus electrònics i comunicacions de ABLAINT.

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: ABLAINT, Rusiñol, 14, 17130 L’ESCALA (Girona), indicant en el sobre “protecció de dades”. Recordi facilitar la màxima informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic, còpia DNI, passaport o tarja de residència, i objecte de la sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

8. OBTENCIÓ DE DADES

Com hem obtingut les dades?

– Les dades personals que tractem a ABLAINT procedeixen dels propis interessats o el seu representant legal.

– Li recordem que no ha de facilitar dades de tercers llevat que es tingui autorització d’aquests i que se’ls hagi informat prèviament.

– No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o quina és l’orientació sexual d’una persona física).

9. POLÍTICA DE COOKIES

Quines cookies utilitzem?

Per conèixer les galetes que utilitzem en aquesta pàgina web/aplicació mòbil, li recordem que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç: política de cookies.